Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Велики Преслав през 2009 година ще бъде представен на предстоящата сесия на Общинския съвет в града. Комисията, в която са включени 11 члена -представители на Общинска администрация, полиция, дирекция „Социално подпомагане“, -О”ЗД”, юрист, педагози, психолог са представили за разглеждане организационното състояние, дейността на Комисията по изпълнение на национални и общински планове и програми, както и взаимодействието на заинтересованите институции в борбата с противообществените прояви. Освен тази точка на предстоящата сесия ще бъдат разгледани и докладни свързани с промяна на бюджета за 2010 г., одобряване на списък на земеделски стопани за ползването на мерите и пасищата на територията на Общината, както и промяна на общинска собственост от публична в частна на земеделски земи в землището на с.Осмар. ШУМ.БГ