Община Велики Преслав финализира Проект за техническа помощ и за подготовка на инвестиционен такъв във връзка с развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Днес той официално ще бъде представен в общината на града пред медии, граждани и служители. „Имаме готовност вече и очакваме покана от Министерството на околната среда и водите, за да сключим договор чрез пряко договаряне, тъй като сме реализирали на този етап пред-инвестиционните проучвания, финансовите и икономически анализи, подробни технически и работни проекти“, каза кметът на общината Димо Бодуров. Проектът, който бе с продължителност 18 месеца дава възможността общината да кандидатства за финансиране по приоритет на ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013 г. Той включва доизграждане на 8 500 м. канализационната система в града и кв Кирково, както главен колектор с дължина 4 530 м., който да доведе отпадните води до Градската пречиствателна станция и подмяна на близо 29 км. водопроводна система. ШУМ.БГ