Забранява се ползването на листно-стъблена маса от блатно кокиче в Защитена местност село Осмар и село Кочово, община Велики Преслав. Забраната е съгласно Заповед на министъра на околната среда и водите. Забранява се и коситбата на трева в двете землища преди 20 юни, тъй като до този период блатното кокиче е във фаза на цъфтеж. От РИОСВ-Шумен са изпратени уведомителни писма до кметовете на Община Велики Преслав, селата Осмар и Кочово, както и до кооперациите, арендуващи имоти от Защитените местности, да предприемат необходимите мерки и действия за недопускане добив на листно-стъблена маса от блатно кокиче, както и коситба преди определения срок, в изпълнение Заповедите на МОСВ. Блатното кокиче е вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие, поради което преценка на състоянието на находищата му се извършва ежегодно. За неспазване на въведените ограничения, екологичното законодателство предвижда глоби от 50 до 1000 лв за физическите лица и от 200 до 5 000 за юридическите. ШУМ.БГ