Във връзка с обособяване на индустриална зона в Каспичан, общината кандидатства с проект по Програма ФАР за изграждане на локална пречиствателна станция. Целта е тя да пречиства отпадните води от предприятията преди да се влеят в канализационната мрежа. Изграждането й е необходимо и поради факта, че общината разполага с общинска земя от 107 дка, която може да бъде продадена или да участва в Публично частно партньорство с бъдещи инвеститори. Отреденият терен е привлекателен за инвеститорите, поради пътната инфраструктура, наличието на канализация, вода, ел. енергия и природен газ от магистралния тръбопровод, който граничи с терена. Проектът предвижда преценка за ОВОС, проектиране на локална пречиствателна станция и изграждането ù, както и проектиране и изграждане на самостоятелен трафопост за нуждите на бъдещите инвеститори. ШУМ.БГ