Шуменският административен съд отмени заповед на Началника на РДНСК – Североизточен район, с която на община В. Преслав е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „дървена барака”, в землището на с. Виница, около язовир „Тича”. В мотивите на съдебното решение е посочено, че Община Велики Преслав не е собственик на терена, върху който е изградена дървената барака. Видно от представения нотариален акт, собственик на терена е ЕТ „Б.-90-П. А.”. Приложените материали не подкрепят твърдението на РДНСК, че общината е била възложител на строежа, поради което не може да бъде и адресат на заповедта за премахването. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд. ШУМ.БГ