Класирането на фирмите, участвали в конкурса за изпълнение на строителни и монтажни дейности на СОУ „Черноризец Храбър" и детската ясла във Велики Преслав вече е ясно. С Решение на Комисията, избрана за провеждане на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка, чрез открит конкурс, на първо място за позицията „Енергоспестяващи мерки в СОУ „Черноризец Храбър“ е класирана фирма „Девня Трейд“ ООД – Варна. Фирмата е получила най-високата комплексна оценка от 100 точки. По тази позиция кандидатстваха общо 15 фирми. „За първи път приложихме нова методика, за да достигнем максимално реално оценяване в конкурса. Осреднихме цената, съответно и срока и класирахме тези фирми, които са най-близко до тях“, коментира за ШУМ.БГ кметът Димо Бодуров. Така и спечелилата конкурса в обособената позиция „Енергоспестяващи мерки и реконструкция в Детската ясла“, в която участваха 4 фирми, е „Кънстракшън-Топло“ ДЗЗД, получила също най-високата комплексна оценка от 100 точки. Общо участвалите фирми, подали документи за конкурса са 21, като две от тях бяха отстранени от участие в процедурата. Това са шуменските фирми „НСП-АТ“ ЕООД и „Анияк-2002“ ЕООД. Мотивите на комисията за отстраняването им са заради нарушения на изискванията на възложителя и непълна документация. С решението, което е от вчера фирмите ще бъдат запознати в тридневен срок като същото подлежи на обжалване и пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. Проектът за обновяване на образователната инфраструктура е на стойност 876 хил. лв. и бе спечелен от Общината по оперативна програма „Регионално развитие”. От общата стойност 745 хил. лв. осигурява европейският фонд, а общината съфинансира проекта със 131 хил. лв., като 80 хил. лв. от тях дава училищното ръководство на СОУ. ШУМ.БГ