Стандартът на живот в шуменска област е с около 40% по-нисък от средния за страната, а БВП на глава от населението е близо 4 пъти по-нисък от този в столицата. Това показва  анализът на Института за пазарна икономика (ИПИ) и "Майкро Стат Аналитикс" за развитието на областите през последните години. Документът е изготвен въз основа на 57 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” се прави с цел да се представи социално-икономическото състояние на областите в България към средата на 2012 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега.
Шуменска област се характеризира с висок за страната коефициент на безработица, като в края на 2011 г. един от всеки 4 души в трудоспособна възраст е бил без работа, въпреки че активно е търсел и е бил готов да започне такава. Средният доход на лице от домакинството през 2010 г., като показател за жизнения стандарт, също е с около 12% по-нисък от средния за страната. През 2009 г. близо половината население на областта попада в групата на хората, живеещи с материални лишения, а един на всеки четирима души живее под относителната линия на бедността за областта. За същата година около 8% от лицата в областта живеят в домакинства с нисък интензитет на икономическата дейност.
Инвестиционната активност в областта, ако се съди по размера на инвестициите в дълготрайни материални активи на човек, се понижава рязко след 2007 г., след което продължава да спада. Към края на 2011 г. общините от областта са усвоили малко над 20 млн. евро по оперативните програми на ЕС. Шумен изостава и в привличането на преки чуждестранни инвестиции. За периода 2008-2010 г. обемът на външните капитали, влели се в областта, се свива близо два пъти.
Сред основните фактори, оказващи негативно влияние върху бизнес средата в областта, представителите на местния бизнес посочват недостатъчно добрата инфраструктура, липсата на кадри на трудовия пазар и свитото местно потребление.
Жителите на областта пък оценяват като основни проблеми  ниския стандарт на живот, липсата на достатъчно възможности за получаване на добро образование и професионално развитие.
Единствено „добра“ е оценката по показател „околна среда“. През 2010 г. събраните битови отпадъци на човек от обслуженото население са под средното за страната – 259 кг на човек на година. Шумен е една от областите с най-ниски емисии на вредни вещества в страната.  Като основен проблем пред областта продължава да стои ниският процент на населението, живеещо в селища с достъп до обществена канализация. През 2010 г. едва 59% от населението има достъп до канализация при средно съотношение от 70% за страната.
ШУМ.БГ