Коефициентът на безработица през второто тримесечие на 2015 г. е 9.9%, или с 1.5 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2014 година. Едва 62,4 процента, пък от българите между 15 и 64 години през второто тримесечие на 2015 г. са отчетени като работещи, предаде репортер на БГНЕС.

69.4% от българите на между 15 и 64 години са икономически активни, което означава, че или са заети или търсят работа, като процентът е по-висок с 0.6 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2014 година, става ясно от статистиката на НСИ за второто тримесечие на 2015 г.

Икономически неактивните лица на 15 - 64 г. са 1 449.8 хил., или 30.6% от населението в същата възрастова група. От тях 165.7 хил., или 11.4%, са обезкуражени лица. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. броят на обезкуражените лица (15 - 64 навършени години) намалява с 26.2 хиляди.

През второто тримесечие на 2015 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 011.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 48.7%. Заети са 53.7% (1 595.5 хил.) от мъжете и 44.2% (1 415.7 хил.) от жените на възраст 15 и повече навършени години. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. относителният дял на заетите лица се увеличава с 0.8 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.0 процентeн пункт, а при жените - с 0.7 процентни пункта. През периода второ тримесечие на 2014 - второ тримесечие на 2015 г. заетостта се увеличава предимно в сектора на услугите, като броят на заетите в този сектор достига 1 897.8 хил., или 63.0% от всички заети лица, в индустрията са заети 897.4 хил. души (29.8%), а в селското, горското и рибното стопанство - 216.0 хиляди (7.2%).

От всички заети 3.5% (104.5 хил.) са работодатели, 8.0% (240.9 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.9% (2 646.7 хил.) - наети лица, и 0.6% (19.1 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 945.4 хил. (73.5%) работят в частния сектор, а 701.4 хил. (26.5%) - в обществения. В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. броят на наетите в частния сектор се увеличава с 2.5%, а този на наетите в обществения сектор намалява с 2.0%. От всички наети лица 121.6 хил., или 4.6%, са с временна работа. През второто тримесечие на 2015 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 955.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.4% (65.4% за мъжете и 59.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.8% (45.1% за мъжете и 34.3% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 66.6% - с 1.6 процентни пункта по-висок спрямо същото тримесечие на 2014 година. Коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 1.8 процентни пункта при мъжете и с 1.5 процентни пункта при жените, като достига съответно 69.8 и 63.4%. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 517.9 хил., или 51.6% от населението в същата възрастова група (55.3% от мъжете и 48.3% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 2.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е съответно с 1.1 и 3.6 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2015 г. безработните лица са 330.9 хил., а коефициентът на безработица - 9.9%. В сравнение със същото тримесечие на 2014 г. броят на безработните лица намалява с 50.9 хил., а коефициентът на безработица - с 1.5 процентни пункта. През този период безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът на безработица достига 10.9% за мъжете и 8.8% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2015 г. 195.0 хил. (58.9%) са мъже и 135.9 хил. (41.1%) - жени.

През второто тримесечие на 2015 г. продължително безработни (от една или повече години) са 208.8 хил., или 63.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 6.2%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2014 г. намалява с 0.4 процентни пункта. По пол коефициентът на продължителна безработица е 7.0% за мъжете и 5.4% за жените. От общия брой на безработните лица 48.6 хил., или 14.7%, търсят първа работа. През второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 13.9% (14.2% за мъжете и 13.3% за жените). В сравнение с второто тримесечие на 2014 г. стойността на този коефициент е по-ниска с 2.9 процентни пункта, като намалението е по-голямо при мъжете в сравнение с жените (съответно 3.3 и 2.6 процентни пункта).

/БГНЕС