Шуменският административен съд (ШАС) отмени три заповеди на директора на Областната дирекция по безопасност на храни (ОДБХ) в Шумен, с които се заличават дейностите на Екарисажа. Това съобщиха от пресцентъра на съда и уточняват, че решението по образуваните дела е от днес.

Със заповедите на директора на ОДБХ в Шумен, издадени 21 март и 3 април т.г., са заличени дейностите на обект Екарисаж „Обезвреждане на странични животински продукти от категория 1, 2 и 3“, „Обект за производство, търговия, и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти получени от странични животински продукти категория ІІІ“ и на „Съхранение на продукти, получени от странични животински продукти категория 1 и 2“. Със същите заповеди са обезсилени и удостоверенията за регистрация за съответните дейности на обекта, стопанисван и собственост на „Брамас - 96“ АД – гр. Шумен.

Според директора на ОДБХ – Шумен търговецът не е приложил акт за въвеждане на експлоатация на целия обект, издаден по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с което е създадена невъзможност да се гарантира съответствието му с изискванията за безопасност от пожари и аварии, изискванията за отопление, осветление, вентилация, опазване на околната среда и проследимостта на продукцията и не би могло да се гарантира, че няма риск от разпространение на заразни болести по животните.

Според събраните доказателства и заключението от назначената експертиза, съдебният състав на ШАС е възприел становището, че дружеството осъществява дейностите си в помещения, които са част от въведения в експлоатация обект през 1985 г. и основно в помещения, които са разрешени за ползване с Разрешение за ползване на строеж № СТ-12-181/15.05.2004 г. на Началника на ДНСК. При това положение съдът заключил, че помещенията, в които дружеството извършва процесната дейност, са въведени в експлоатация в пълно съответствие с действащите по време на изграждането и въвеждането им в експлоатация нормативни актове.

Съдът е посочил, че за да се заличи регистрацията на обект и обезсили вече издадено удостоверение е необходимо дружеството да е извършило груби нарушения на нормативните изисквания, каквито не се сочат в оспорените заповеди. Поради това съставът на Административен съд – Шумен е приел, че в случая не са налице нарушения от страна на дружеството, които да обуславят заличаване на регистрацията му и обезсилване на вече издаденото удостоверение.

Решението на ШАС не е окончателно и подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България. 

ШУМ.БГ