Норвегия, Исландия и Лихтенщайн отпускат близо 16 млн. евро на България за подпомагане на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство /2009-2014/ има за цел да насърчава сътрудничеството между български организации и организации от страните-донори. Реализацията на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" ще доведе до намаляване на парниковите емисии 35 хил. т. СО2. Това ще се случи чрез въвеждане на енергийноефективни решения в сгради, обяви служебният зам.-министър на икономиката и енергетиката Антон Павлов.

Програмата включва 4 схеми за подкрепа проектни предложения като сред тях са използването на хидроенергийния потенциал, мерките за повишаване на енергийна ефективност и използването на енергия от ВЕИ в публични сгради, както и производство на горива от биомаса.

Мерките за повишаване на енергийната ефективност в публични сгради включват два компонента. Минималната финансова помощ за одобрен проект възлиза на 170 хил. евро, а максималната – на 500 хил. евро. За средствата могат да кандидатстват държавни институции и общини, като едно проектно предложение може да включва една или повече сгради.

Мярката за енергийна ефективност позволява смяна и ремонт на котли и абонати станции, а мярката за използване на възобновяема енергия предвижда изграждането и монтажа на инсталации за използване на биомаса и слънчева енергия.

Малките и средни предприятия от своя страна могат да кандидатстват по програмата за производство на биогорива и биомаса. Тя финансира доставката на ново оборудване за производство на течни, твърди и газообразни биогорива, както и строително-монтажни работи. Минималната безвъзмездна финансова помощ възлиза на 50 хил. евро, а максималната – 200 хил. евро, като финансирането достига до 60%. /БГНЕС