Доходите и стандартът на живот в Шуменска област нарастват, но въпреки това те остават по-ниски от средните за страната, сочат данните от годишното изследване на Института за пазарна икономика „Регионални профили 2017“.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението в област Шумен продължава да нараства, но размерът му остава по-нисък от средния за страната – 7577 лв./човек при 12 339 лв./човек за страната. Заплатите и доходите в областта също нарастват ежегодно, но и те са по-ниски. Остава висок делът от доходите от пенсии, а по-нисък от средния за страната - от заплати и други доходи от заетост. Нарастването на БВП, заплатите и доходите в областта води до повишаване на стандарта на живот на местното население. Отчита се значително намаление на дела от населението, живеещо с материални лишения, както и на този на населението, живеещо под националната линия на бедност, въпреки че и двата показателя остават над средното равнище за страната.

Според изследването много добро е развитието на инфраструктурата в областта, която е по-добра от средната за страната. Като средни се определят показателите при доходите на населението, пазара на труда, данъците и таксите, а като незадоволителни - инвестициите и администрациите, като голяма част от органите на местното самоуправление остават относително слабо прозрачни. През 2017 г. самооценките на общинските администрации за развитието на електронното управление и предоставянето на услуги на „едно гише“ за областта са малко по-ниски от средните за страната. По-нисък е и рейтингът на Фондация „ПДИ“ за прозрачността на органите на местното самоуправление - 47% за областта при 59% за страната. В  рамките на областта най-ниско е оценена прозрачността в община Венец, тя е под 40%, а най-високо – над 60%  тази в общините Смядово и Хитрино.

Добри са показателите в социалното развитие на областта по отношение на демография,, сигурност и правосъдие, околна среда, образование, като в последния показател област Шумен се нарежда на второто място след област Смолян по най-висок брой на преподавателите спрямо учениците в училищата.

Незадоволително остава развитието на здравеопазването и културата в сравнение със средните нива за страната. 

ШУМ.БГ