Финансова санкция в общ размер на 713 762 лв. наложи на община Шумен управляващият орган на ОП „Региони в растеж". Причината е открити нередности при провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ при реализацията на проекта „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен“.

Общината вече е внесла жалба в Административния съд, съобщиха днес от пресслужбата му.

Припомняме, че проектът на стойност 13,041 млн. лв. включва основен ремонт на 4 градски училища -  СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“ и НУ „Ил. Р. Блъсков“.

Проверката е била извършена след подадени сигнали в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тя е установила незаконосъобразно отстраняване на участници при процедурите по ЗОП.

"Управляващият орган е констатирал, че бенефициентът, община Шумен, е допуснал нарушения, във връзка с проведените открити процедури по ЗОП, изразяващи се в незаконосъобразно определени критерии за възлагане на поръчките, тъй като съдържат незаконосъобразни методики за оценка на участниците, доколкото не сочат точни указания за определяне на оценката по показателите, не дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации и не дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите", се казва в съобщението на съда.

Заради тези нарушения на общината е наложена финансова корекция като процент от размера на средствата от Европа.

10% от сумата, или 418 529 лв., се удържат от парите за ремонт на СУ „Трайко Симеонов“. 5% от допустимите разходи, или 149 516 лв., е корекцията за СУ "Васил Левски". Също 5% е санкцията за ремонта на СОУ „Панайот Волов“, или 145 717 лв.За ремонта на НУ „Ил. Р. Блъсков“ няма задържане на суми.

В СУ „Трайко Симеонов“ обществената поръчка спечели фирма „Интегрирани строителни системи“ ЕООД, в СУ „В. Левски“ - Джи Пи Груп“ АД, в СУ „П. Волов“ - „РВ Инженеринг“ ЕООД и в НУ „Илия Р. Блъсков“ „Мадара“ ДЗЗД, с участници „С-М Строй“ ЕООД и „Термо+“ ООД.

Потърсен за коментар кметът Любомир Христов обясни, че общината не е съгласна с констатациите и вече е внесла жалба в съда. "Това е процедура, през която минават всички общини, които работят по европейски проекти. За съжаление все още не са ясно регламентирани исканията към общините по отношение на обществените поръчки. Има случаи, в които, при сходни обществни поръчки, едната минава без санкции, а на другата се налагат корекции. Не сме съгласни с констатациите и затова обжалваме", каза кметът. 

ШУМ.БГ