Регионално управление на образованието (РУО) в Шумен обяви конкурс за директор за шуменското средно училище „Панайот Волов” и за основните училища „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Царев брод и „Васил Левски”, в с. Градище.

Директори се търсят и в община Велики Преслав - ОУ „Христо Ботев“, с. Златар и община Венец - ОУ „Христо Смирненски”, с. Ясенково. Директор ще се избира и за Средношколско общежитие № 2 в Шумен.

Изискванията са кандидатите да имат не по-малко от 5 години учителски стаж, висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Конкурсът ще се проведе на три етапа - допускане на документи, писмен изпит - тест, който е анонимен и се разработва в три варианта, включващи 50 затворени въпроси и интервю.   

За резултатите от теста кандидатите ще бъдат уведомени от председателя на комисията, а на тези, които са допуснати до интервю ще бъдат уведомени лично за датата, мястото и часа на провеждането му. Списък на допуснатите ще има и на интернет страницата на РУО.  Кандидатите стигнали до интервюто ще бъдат оценявани по педагогическа, управленска, социална и гражданска компетентност.

Крайният срок за подаване на документи на кандидатите в Регионално управление на образованието на адрес: ул. „Цар Калоян” № 1 е 27 юли включително.

По същите изисквания, критерии и правила, както и със същата крайна дата за прием на документи са обявени и директорски места за два Центъра за специална образователна подкрепа - в Шумен и Нови пазар.

ШУМ.БГ