Обществената поръчка за избор на строител на новия Дом за мъже с умствена изостаналост над село Лозево отново не стигна до финал. Комисията, която работи по процедурата, предлага тя да бъде прекратена, след като нито едно от офертите не отговаря изцяло на изискванията, заложени в поръчката.

От протокола на комисията става ясно, че оферти за участие са подали 4 сдружения. При разглеждане на техническите предложения на участниците комисията констатира несъответствия при всички и ги отстранява от участие.

В протокола е посочено още, че комисията единодушно е решила „да предложи на Общината, след влизане в сила на решението за прекратяване, да организира провеждане на  процедура  по  договаряне,  като  с  оглед  спазване  принципите  на  ЗОП  и осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, да покани всички или част от участниците, подали оферта в настоящата обществена поръчка“.

Припомняме, че строежът на новите сгради, където ще се предоставя социалната услуга за хора с умствен изостаналост, е по проект, спечелен от Община Шумен по ОП „Регион в растеж“ на стойност 1 110 000 лв.

Договорът с Управляващия орган Общината подписа в началото на 2019 г. След това реализацията се забави заради обжалвана на 4 пъти обществена поръчка пред КЗК и ВАС, които се произнесоха в полза на Общината. .

След година процедурата за избора на строител отново бе стартирана, но отново не бе избран изпълнител.

ШУМ.БГ