Наложената от години в някои страни практика битови отпадъци да се събират в подземни контейнери е на път да се въведе и в Шумен. Общината е с намерение да закупи, на първо време, 4 подземни контейнери. Те ще са механизъм за отваряне с педал и съд с обем 3 кубични метра. Едно от предимствата на този тип контейнери е, че на по-малка площ ще бъдат осигурени по-големи обеми за събиране на битовите отпадъци.

Четирите контейнера са на стойност 35 хил.лв., като стойността на разходите е определена на база на направено пазарно проучване и по действащите в момента цени.

„Да, имаме такава идея и ако се одобри финансирането, ще пристъпим към следващите стъпки за реализирането й. Визията е такива контейнери да се монтират на места, където има струпване на повече казани от сегашни тип, където има повече ползватели. Трябва и да се се осигури съхраняването на контейнерите, да са възможно най-защитени от вандализъм. Също така ще се види къде няма да бъдат засегнати подземни комуникации. Доста са факторите, които ще определят къде ще бъдат разположени новите подземни съдове“, каза аз ШУМ.БГ екологът в община Шумен Живка Атанасова. Тя допълни, че обслужването на този тип контейнери не е по-сложно в сравнение с това на сегашните.  

Сумата за купуването на подземни контейнери е заложена в общите средства от 1 626 649 лева, които общината има от месечни отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г.

В докладна записка кметът Любомир Христов иска съгласие от Общинския съвет да изхарчи тези пари, като за 896 852 лв. ще се закупи техника за общинските предприятия „Чистота“, „Парове и обредна дейност“, „Строителство и благоустройство“.

211 797 лв. са предвидени за изграждане и оборудване на площадки за разделно събиране на строителни и биоразградими (растителни) отпадъци на територията на населените места от община Шумен. Предвижда се във всяко от 26-те населени места, както и в кварталите Дивдядово, Макак и Мътница да се изгради по една площадка за събиране на строителни и биоразградими (растителни) отпадъци. На всяка площадка ще бъдат поставени по 1 контейнер за строителни отпадъци и 1 контейнер за растителни отпадъци. Ще се постави ограда, която да предотвратява изсипването извън контейнера и разпиляването на отпадъците. Предвижда се монтиране на видеонаблюдение.

408 000 лв. са предвидени за строително-ремонтни работи. Те включват проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн за инфилтратни води в Регионално депо, кв. Дивдядово, от който през пролетта на т.г., след проливни дъждове изтекоха замърсени води за 60 000 лв. Текущ ремонт на второстепенен път от бул. „Симеон Велики“ до Общински център за събиране на опасни отпадъци и на ИУАГ за 300 000 лв. и рехабилитация на пътна настилката от бул. „Мадара“ до база на ОП „Чистота“ и ОП „Паркове и обредна дейност“ за 48 000 лв.

135 000 лв. са заложени за разработване на общински програми за опазване на околната среда, за  устойчивото ползване и възстановяване на почвите, за управление на отпадъците.
Оформянето на подобни програми е необходимо на общината да кандидатства с проекти пред еврофондове, национални програми или за финансиране от държавния бюджет.

ШУМ.БГ