Министерството на околната среда и водите разреши през септември от язовир Тича да бъдат използвани 7,135 млн. куб. м. вода. Това е с около 1 милион кубика по-малко от количеството отпуснато през август, а причината е намаленото количество вода за напояване.

2,400 млн. куб. м вода ще са за питейно-битово водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, 0,750 млн. куб.м. за питейно-битово водоснабдяване за Търговище. За осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира - 1,120 млн. кубика вода, които могат да се ползват и от ВЕЦ “Моста”.  

Количеството, определено за напояване на земеделски площи, е 2, 865 млн. куб. м., при 3,820 млн. куб. м. през август.

Към момента в “Тича” при общ обем от 311,800 млн. куб.м., има налични 241 105 млн. куб. м. вода. Това е 73,84% от полезния обем на язовира.

ШУМ.БГ