За чистотата на Шумен и 26-те села в общината през 2023-та година ще се изхарчат 11,886 млн. лв. Сумата е с 2,064 млн. лв. по-висока от тазгодишната.

Това става ясно от публикуваната за обществено обсъждане План-сметка за чистотата.

Общината ще разполага с повече пари заради продажбата на терена за фотоволтаична централа на стойност 1,7 млн. лв. и поради очакваните по-високи постъпления от Такса смет, но без да се увеличават промилите за граждани и фирми.   

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата и инсталациите за третирането им ще струва 2 036 204 лв. За поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци край „Дивдядово“ ще се дадат други 7 464 174 лв. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите места, предназначени за обществено ползване ще струва 2 132 676 лв.

През идната година е планирано купуването на съдове за битовите отпадъци за 253 839 лв.  От тях 153 839 лв. ще се изхарчат за нови 151 броя метални съдове за смет, които трябва да бъдат доставени до края на януари. Другите 100 хил. лв. са за закупуване на съдове за компостиране, които ще бъдат предоставени на ясли, детски градини и училища и на домакинствата в община Шумен.

За изготвяне на проект за разширение на Регионалното депо са планирани 36 000 лв. Необходимите средства за СМР и упражняване на авторски и строителен контрол по време на строителството за разширението на съществуващия ретензионен басейн за инфилтратни води на сметището са 222 хил. лв.

Почистването на дъждоприемните шахти пак ще се извършва от ОП „Строителство и благоустройство“, като планираните разходи за целта са 20 000 лв.

За нуждите на ОП „Чистота“ общината предвижда закупуване на специализиран камион за събиране на отпадъци от улични кошчета.

ШУМ.БГ