Мобилен общински офис на Националната служба за съвети в земеделието /НССЗ/ е открит във Велики Преслав. Той ще обхваща общините Велики Преслав, Смядово и Върбица. Експерти от офиса ще консултират и подпомагат младите фермери с безплатни проекти, съвети и консултации, съобщи регионалният координатор за Североизточен регион Димо Бодуров.

Според Бодуров целта е да се разшири териториалния обхват за консултантски услуги и да се помага не само на младите фермери, а и на други стопани, сдружения и организации, свързани със земеделието в малките и по-отдалечени от областния град населени места.

Той допълни, че освен изготвянето на безплатни проекти на младите фермери експертите от мобилния офис ще ги подпомагат и при отчитането на проектите, като целта е да натрупат опит и познания и да се установят успешно като управители на техните стопанства.

Създаването на мобилния общински офис е по проект „Разширяване териториалния обхват на НССЗ“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На този етап двамата експерти от офиса работят по организация за провеждане на изнесени приемни и информационни събития в трите общини, на които ще разясняват условията за кандидатстване по програми и мерки, финансирани чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР./

ШУМ.БГ