Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ организира Проектна седмица на тема „Растителната защита в контекста на устойчивото земеделие“. Събитието е част от планираните дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В рамките на проектната седмица (19.04.2023 г. – 26.04.2023 г.) на студентите се предоставя възможност да работят в малки екипи по разрешаване на конкретен, предварително зададен им казус. В процеса на работа те биват напътствани от преподаватели-ментори и експерти в областта на растителната защита.

Събитието има за цел:

  • Развитие на професионални компетентности у студентите, свързани с решаването на определен казус в областта на растителната защита.
  • Провокиране у младите хора на интерес към практическото прилагане на нови научни резултати и технологии при решаването на конкретни задачи в практиката.
  • Развитие на меки умения в студентите за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности.

Резултатите от своята едноседмична работа младите специалисти ще представят на семинар, който ще се проведе на 26.04.2023 г. от 09:00 ч. в конферентната зала на Гранд-хотел Шумен. По време на събитието те ще обсъдят с членовете на журито и присъстващите гости разработените от тях продукти и решения по темата за растителната защита в контекста на устойчивото развитие.

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове