На 10 и 11 май 2023 г. (сряда и четвъртък) в Народно читалище "Добри Войников", гр. Шумен 9700, пл. "Възраждане" № 4, ще се проведе Кариерна борса, насочена към студенти от професионално направление Растителна защита, обучаващи се в Шуменския университе  „Епископ Константин Преславски“. Целта на форума е запознаване на студентите с възможностите на пазара на труда и тяхната реализация, развиване на меки умения сред студентите при реализация на пазара на труда, както и подпомагане на работодателите за връзка с потенциални кадри.

Кариерната борса ще бъде открита в 13:00 часа на 10 май 2023 г. в залата  на Народно читалище "Добри Войников", гр. Шумен. Участието в събитието е безплатно.

В кариерния форум ще участват работодателски организации и водещи компании в сферата на растителната защита, растениевъдството, биологичното земеделие, предприемачеството и иновациите. Всеки работодател ще има обособен щанд, където ще презентира своята дейност, както и ще провежда кратки интервюта със студентите. Кариерният център на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ ще има щанд, на който ще представя своите  услуги и ще осъществява връзка между студенти и работодатели.

Кариерната борса се организира в рамките на Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Видеоклип от проведена на 10 и 11 май 2023 г. Кариерна борса на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

www.eufunds.bg

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Платена пубикация