Между последните две преброявания – от 2011 до 2021-ва, броят на жителите на Шуменско намалява с 28 918 души, или с 16,1%. За същия период домакинствата* в областта намаляват със 7 434  /10,3%/.

Данните съобщиха днес от Териториалното статистическо бюро /ТСБ/.

Към 7-ми септември 2021-ва населението на област Шумен живее в 64 775 домакинства. През 10-годишния период преди последното преброяване средният брой членове в едно домакинство в областта  намалява от 2,5 на 2,3 души. Намаление се наблюдава в 25 области на страната.

По-слабото намаление на броя на домакинствата в сравнение с намалението на населението показва, че продължава процесът на увеличаване на едночленните и двучленните домакинства, за сметка на многочленните. През 2021 г. 63,9% от домакинствата в област Шумен са едночленни и двучленни.

Броят на едночленните домакинства от 21 536 през 2011 г. нараства на 21 735 през 2021 г., а относителният им дял от всички домакинства нараства за същия период с 3,8 процентни пункта /от 29,8% на 33,6%/. За същия период двучленните домакинства  в област Шумен намаляват със 742 броя и към 7.09.2021 г. са 19 625. Относителният им дял нараства с 2,1%.

През периода 2011 - 2021 г. тричленните домакинства в областта намаляват с 2 626 до 11 528. Те са 17,8% от всички домакинства в областта.

Абсолютно и относително намаление се наблюдава и при домакинствата с четири и повече души. Между последните две преброявания броят им намалява от 16 152 на 11 887 домакинства, а относителният им дял спада с 4 процентни пункта.

Прави впечатление продължаващата тенденция за увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 16-годишна възраст. През 2021 г. в област Шумен 50 670 /78,2%/ от домакинствата са без деца под 16 години.

За десетгодишния период между последните две преброявания броят на тези домакинства е намалял с 3 447.

*Домакинството се формира на основата на съвместното съжителство на група хора, независимо дали са в родствени или неродствени връзки помежду си, или живеят в една общност, подчинена на общ режим. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от стая и е на самостоятелен бюджет.

ШУМ.БГ