Община Шумен възлага на “Автомагистрали - Черно море” АД лятното и зимното поддържане на улиците и пътищата през следващите 3 години. Фирмата е избрана след проведена обществена поръчка.

Сумата, която общината отделя е в размер до 15 млн. лв. с ДДС, за целия период, а  “Автомагистрали - Черно море” АД ще се грижи, освен за лятно и зимно поддържане на всички улици в града и селата, на 142,5 км. общинска пътна мрежа, и за ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостове и др.

“Автомагистрали Черно море” бе единственият участник в обществената поръчка. Според указанията и даден образец от oбщината, в ценовото си предложение фирмата посочва сума за поддържане на примерен обект. В случая това е пътя Царев брод - Шумен – Коньовец, като разходите за всички дейности по извършване на текущ ремонт и всички дейности по зимно поддържане, почистване на тази пътна отсечка възлизат на 524 794,20 лв. без ДДС.

В проекта на договор между общината и избраната фирма е записано, че плащанията ще се извършват за действително изпълнени дейности.

Средствата за пътно и зимно поддържане са от бюджета на общината и са разпределени така:

- до  500 000, 00 лв. с вкл. ДДС от бюджета на Община Шумен за 2023 г.

- до 4 800 000, 00 лв. с вкл. ДДС от бюджета на Община Шумен за 2024 г.,

 - до 4 800 000, 00 лв. с вкл. ДДС от бюджета на Община Шумен за 2025 г.,

 - до 4 900 000, 00 лв. с вкл. ДДС от бюджета на Община Шумен за 2026 г.

Посочено е още, че сумата за всяка годишна задача подлежи на гласуване от Общинския съвет, като на този етап възложителят не може да гарантира осигуряване на нейния пълен размер.

Община Шумен за първи път търси един изпълнител за лятното, зимното и аварийното поддържане на пътищата и улиците. Досега тези дейности се възлагаха с отделни обществени поръчки, с по-кратки договори и съответно на по-ниска стойност.

ШУМ.БГ