Като отлична определи работата на съдиите от Окръжен съд – Шумен председателят Апелативен съд - Варна съдия Ванухи Аракелян, която бе гост в Шумен на Общото събрание на съдиите в Шуменския окръжен съд и председателите на Районните съдилища, съобщиха от пресслужбата на съда

По думите на съдия Ванухи Аракелян, цитирани от пресслужбата на ШОС, това не е прецедент, а просто поредната успешна година в правораздавателната дейност на Окръжен съд - Шумен, който винаги е в челото на съдилищата от Апелативния район, както по срочност, така и по качество на постановените съдебни актове.

По време на Общото събрание председател ШОС София Радославова представи доклад за дейността на Окръжния и районни съдилища в Шуменски съдебен окръг.

Статистическите данни показват, че през изминалата година в Окръжния съд са работили 12 съдии, при щат 13.  Общо разгледаните в отчетния период дела са общо 1479 дела, от които 1210 новопостъпили – съответно 629 наказателни, 522, граждански и 59 търговски. Свършените дела са 1303. От всички 1303 акта по същество, 1300 са постановени в законоустановения срок или 99.77 %.. Запазва се тенденцията за приключване на делата в тримесечен срок и този факт е извод за устойчивост по този критерий.

Обжалвани са общо 170 акта, като през отчетната година са се върнали с резултат 151 акта, от които като цяло за съда са потвърдени 92 или 60,93 %. Изменени са 25 акта, близо 16 %, отменени са 24 акта или това е близо 15 % и върнати по други причини 10 дела.

Трите районни съдилища в съдебния район на ШОС разполагат с 22 съдийски щата. Районен съд – Шумен – 14 щата, Районен съд – Нови пазар – 5 щата и в Районен съд – Велики Преслав – 3 щата. В края на 2023 г. има два незаети щата в РС-Нови пазар.

Общо постъпилите за районните съдилища са 8591 дела, разгледани са общо 9341 бр., заедно с висящите от предходен период. Приключени са общо 8628 дела, а от всички приключени 92,6 % са приключени в тримесечен срок, със съдебен акт по същество са 7235, останали са несвършени общо за района 713 дела.

ШУМ.БГ