Ирена Стефанова е експерт „Комуникация, информация и логистика“ в Областния информационен център (ОИЦ) в Шумен. Центърът функционира вече 12 години, като основната му дейност е да предоставя актуална, безплатна и експертна информация относно възможностите за финансова подкрепа от ЕС.

  • Областният информационен център-Шумен работи вече 12 години. Предстоят още поне шест. Ще има ли промяна във Вашата дейност през този период?
  • Освен функциите, които сме изпълнявали през предходните 12 години, областните информационни центрове ще имат допълнителни ангажименти. В края на м.г. с постановление на МС беше решено, че ОИЦ ще изпълняват дейността „обслужване на едно гише“. Това касае предоставяне на информация по отношение на процедури за енергийна ефективност, финансирани от Националния план за възстановяване и устойчивост. От февруари т.г. ще бъдем ангажирани и с осигуряването на информационна подкрепа за програмите, финансирани от бюджета на ЕС по метода на пряко управление от Европейската комисия с конкретно посочен обхват - Фонд за иновации, Хоризонт, LIFE, Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME), Creative Europe, Механизъм за свързване на Европа и Еразъм +. През следващите 6 години, разбира се, продължаваме да изпълняваме досегашните си дейности. Те включват повишаване нивото на информираност сред обществото по отношение на европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, постигнатите резултати по проекти, съфинансирани от ЕФСУ, целите и резултатите на Споразумението за партньорство. Освен това ще подпомагаме и процеса по прилагане на интегрирания териториален подход в България, участвайки в експертния състав на регионалните съвети за развитие и по-конкретно в техните звена за медиации и звена за публични консултации, като първите имат ангажимент да идентифицират различни заинтересовани страни, които да се обединят в решаването на общ проблем и той да се реализира с финансиране от различни програми. Целта е да се сформират трайни и успешни партньорства и да се излезе от манталитета, който е съпътствал финансирането през последните години – общините да кандидатстват самостоятелно. Сега, ако искат да се възползват от това финансиране, ще трябва да се обединяват, да си партнират, за да обхванат по-широк кръг от крайни потребители с решаването на общ проблем. От своя страна, звената за публични консултации имат ангажимент да организират и проведат публични консултации и представяния, свързани с разглеждане и обсъждане на подадените концепции, след което да изготвят доклад с резултатите от тях. По този начин се осигурява участието на местните общности в процеса на обсъждане и подбор, като чрез доклада мненията и коментарите от обсъжданията се представят на широкия състав на РСР, който трябва да ги вземе под внимание преди да одобри съответната концепция.
  • За всички тези години работа успяхте ли да достигнете до всички заинтересовани?
  •  Наистина беше трудно в началото докато изградим доверие. След толкова години работа обаче можем да кажем смело, че ОИЦ се наложи като сигурно място за информация по отношение на европейско финансиране. При нас вече идват граждани да питат за всичко, свързано с ЕС, дори и това да не е съотносимо към нашите услуги. Така че може би сме достигнали и до по-голям кръг хора. Не мога да не отбележа, че изключително добре си сътрудничим с всички десет общини на територията на област Шумен. Тук е мястото да напомним, че ОИЦ дава информация по отношение на условията и начина за кандидатстване. Ние не изготвяме проекти и не участваме в същинското разписване на проектните предложения. Това е ангажимент на бенефициентите.
  • За какво Ви търсят най-много напоследък?
  •  Откакто стартира Планът за възстановяване и устойчивост и процедурите, които касаят енергийна ефективност, имаше голям интерес към нашите услуги. През годините е имало бум на запитвания, както по отношение на идеи и варианти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, така и към мерки по Програмата за развитие на селските райони. С всеки следващ програмен период технологията за финансиране от страна на ЕС се изменя. С годините използването на различни финансови инструменти и процентът на съфинансиране на голяма част от бенефициентите ще расте, за сметка на безвъзмездното финансиране. Към момента в най-голяма степен националните и местни администрации са тези, които могат да се възползват от 100% безвъзмездна финансова помощ. За всички останали съфинансирането расте. Очакваме тенденция все повече гражданите, общините и неправителствените организации да се ползват от нашите услуги и все по-рядко бизнесът.
  • Нека припомним как и къде могат да ви намерят заинтересованите лица.
  • ОИЦ се намира на бул. „Славянски“ 17, работното ни време е от 8.30 до 17.00 ч. Въпроси могат да се задават и на е-mail: oic_shumen@abv.bg. Също така, всички които желаят да намерят информация по отношение на възможностите за европейско финансиране и актуални процедури, могат да последват нашата фейсбук страница: Областен информационен център - Шумен.

 

 

Съдържание на ОИЦ-Шумен