На основание на чл. 18, чл. 19, чл. 20  и сл. от раздел IIІ на Наредба № 7/14.11.1997 г. за условията и реда на продажба на движими вещи – частна държавна собственост и Заповед № 98/19.04.2024 г., на директора на ДЛС „Паламара“ – с. Венец – ТП на СИДП Шумен, ОБЯВЯВА  търг с явно наддаване на движими вещи частна държавна собственост при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА.

Местонахождение на вещите: ТП ДЛС „Паламара“

Продажба на прогнозно количество 65 тона фуражна царевица с начална тръжна цена 20 800,00  лева без ДДС

1. Внасянето на депозита за участие за съответната позиция се извършва по следната банкова сметка на ТП „ДЛС Паламара“: BG98DEMI92401000152505, BIC: DEMIBGSF при ТБ Д БАНК за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга, включително.

2. Дата на провеждане на търга – 30.04.2024 г. от 10,30 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС „Паламара“ с адрес: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий” № 17

Следваща дата за провеждане на търга, при неявяване на кандидат-купувачи на посочената по-горе дата ще е 07. 04. 2024г. от 11.00 часа в заседателната зала в административната сграда на ТП ДЛС „Паламара“ с адрес: с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. „Кирил и Методий” № 17

3.  Документацията за участие в търг се получава от деловодството на ТП ДЛС Паламара след представянето на документ, удостоверяващ плащането.

4. Цена на тръжната документация - 10 (десет) лева, платими в касата на ТП ДЛС „Паламара“ всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа през работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително или по следната банкова сметка на BG98DEMI92401000152505, BIC: DEMIBGSF при ТБ Д БАНК

5. Време за оглед от 10,00 до 15,00 часа, в работни дни за времето до последния работен ден предхождащ деня на провеждане на търга включително. До оглед се допускат лица закупили тръжна документация.

6. Определения за купувач участник заплаща обявената цена по обявената в тръжната документация банкова сметка на ТП ДЛС Паламара, не по – късно от три работни дни от закриване на явния търг.

7. Справки и информация: ТП ДЛС Паламара – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен ,ул. „Кирил и Методий“ №17, тел: 053432106

8. Специални условия – съгласно утвърдената тръжна документация.