Обмяна на опит между лесовъди и прилагане на иновативни природосъобразни методи за стопанисване на горите събра много експерти на територията на ДГС-Смядово и ДГС-Върбица, съобщиха от пресцентъра на СИДП.

Съвместното съвещание, с участието на над 60 лесовъди и служители на двете стопанства, даде възможност на експертите от териториалните поделения да споделят добри практики и да обсъдят много въпроси свързани с нормативната база и нейното прилагане.

През последните няколко години ръководството на ДГС-Смядово обръща особено внимание на природосъобразните методи и системи за стопанисване на горите, стана ясно още в началото на събирането. В един от обектите лесовъдите показаха прилагането на Саарландския метод за устойчиво стопанисване на горите. Опитът е взаимстван от Саарланд, Германия и е подходящ за защитени зони. Той е щадящ за горите и освен това опазва местообитанията на ценни защитени видове птици, като малкия креслив орел и др. С помощта на този метод се постига добив на висококачествена дървесина с минимални средства и при  максимално опазване на природата.

Насаждението, в което се прилага методът е широколистно високостъблено и е на възраст от 25 години. То попада в защитена зона по директивата за местообитанията част от Натура 2000 – BG 0000149 – „Ришки проход“. Гората в подотдела има няколко защитни функции – защитна ивица шосе, защитена зона, Гори с висока консервационна стойност /ГВСК/ 1 и ГВКС 4.

В практическото прилагане на Саарландския метод на терен участниците в съвещанието бяха разделени на 4 групи, като всяка беше оборудвана с необходимите инструменти и средства при провеждане на метода. След около час работа участниците в съвещанието обходиха насаждението и извършиха анализ на постигнатото от отделните групи.

На друг от обектите, до село Риш, домакините от Смядово показаха 50 годишна култура от бял бор с участие и на черен бор, сребролистна липа и  обикновен габър. Гората е създадена от местните лесовъди и доброволци и е отличен пример за пълното спиране на ерозията в района.

В следобедните часове на деня съвещанието по стопанисване на горите продължи в зряла дъбова гора в близост до Върбица. На терен беше обсъдена и темата за навременния ентомологичен и фитопатологичен мониторинг на горите, които дават възможност за своевременна реакция при влошаване на санитарното състояние на отделните насаждения.

Участие в съвещанието взеха  и представители на СИДП и РДГ– Шумен. В края на проявата експертите от всички структури отбелязаха, че трябва по-често да има такива събирания, за да се обменя опит между лесовъди, които работят в сходни по характер и условия стопанства.

ШУМ.БГ