На предстоящото заседание на Общинския съвет ще бъде гледан отчета за изпълнението на общинския бюджет, план-сметката за извънбюджетни сметки и фондове, както и състоянието на общинския дълг за първите 6 м. на годината. Това е записано като първа точка в дневния ред на сесията, която ще се проведе в края на седмицата. На нея ще бъде представена и докладна от кмета за актуализацията на бюджета. Кметът ще иска и одобрението на съветниците по три проекта, с които общината ще кандидатства за безвъзмездно финансиране. Това са по мярка 321”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, по мярка 322”Обновяване и развитие на населените места”и двата от  Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и за ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” по ОП “Околна среда 2007-2013“. На общинските съветници ще бъде представена и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –общинска собственост  за  2010г. Те ще трябва да вземат и решение за формиране и функциониране на маломерни и слети паралелки за учебната 2010/2011 г.и за намаляване капацитета на ДДЛРГ гр.Велики Преслав и разкриване на социална услуга от нов тип “Център за настаняване от семеен тип за деца” като държавна делегирана дейност. В дневния ред са намерили място и докладни за прекратяване на договори за наем на земеделски земи. ШУМ.БГ