Жалба в Министерството на регионалното развитие и благоустройството внесе община В. Преслав срещу решението, с което ресорния зам.-министър отхвърли на етап „оценка на допустимостта” проектното предложение „Векът на цар Симеон Велики оживява”. Общината оспорва решението като незаконосъобразно поради противоречие с материално-правните разпоредби и чрез МРРБ ще депозира жалбата и до Върховния административен съд. Администрацията счита, че не са спазени правилата за подбор, описани в насоките за кандидатстване и посочва в мотивите си, че критерий „включени дейности, свързани с ново строителство” не фигурират в изрично одобрените и обявени на първоначалния етап на кандидатстване критерии за допустимост. В жалбата се цитира и Постановление на Министерския съвет №121, според което: „Всички подадени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с критериите, описани в насоките за кандидатстване. Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите по време на провеждане на процедурата”. Имайки предвид това администрацията, счита че с действията си Управляващият орган е нарушил разпоредбите на постановлението като е въвел допълнителен критерий извън одобрените от самия него по съответния ред. Срокът за отговор на жалбата, внесена на 21 октомври, е 30 дни. ШУМ.БГ