Християнската секта „Свидетели на Йехова в България“ спечели делото срещу няколко алинеи на член 5 на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. Днес Административният съд в града разпореди, че те са незаконни и че с приемането им Общинският съвет е излязъл извън предоставената му компетентност.

Текстовете в този член в Наредбата забраняват нетрадиционни за България религиозни общности да осъществяват дейност близо до училища, детски заведения и културни институции, ползването на публични сгради за религиозни обреди, както и религиозната пропаганда в домовете на хората.

Съдът е достигнал и до извод, че „атакуваните текстове противоречат и на нормативни актове от по-висока степен - приетите забрани за религиозни прояви на публични места, за публична религиозна дейност и за религиозна агитация по домовете на гражданите според мотивите на съда не са съобразени с ЕКЗПЧОС, Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията“. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд.

Местният парламент бе защитаван в съда безвъзмездно от адвокатите Даниела Русева и Иван Георгиев. 

ШУМ.БГ