Върховният административен съд /ВАС/ върна за ново разглеждане в Шуменския административен съд делото на сектата „Свидетели на Йехова“ срещу Наредба 1 на Община Шумен.

Решението бе обявено днес на сайта на ВАС.

През 2017 г. „Свидетели на Йехова в България“ заведе и спечели дело срещу Общинския съвет. От християнската секта атакуваха няколко алинеи на член 5 на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен. Текстовете в този член в Наредбата забраняват нетрадиционни за България религиозни общности да осъществяват дейност близо до училища, детски заведения и културни институции, ползването на публични сгради за религиозни обреди, както и религиозната пропаганда в домовете на хората.

Решението на Административен съд – Шумен, което бе в полза на „Свидетели на Йехова“, бе обжалвано пред ВАС от адвокатите на местния парламент - Даниела Русева и Иван Георгиев.

В мотивите съдиите от ВАС посочват, че не е спорно, че Общинският съвет може да приема разпоредби, които имат за цел да осигурят обществения ред на територията на съответната община и че оспорваните от сектата разпоредби са предвидени именно в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен. Те се намират в Глава втора, с наименование „Осигуряване и опазване на обществения ред", от което следва, че с Общинският съвет не е излязъл извън правомощието си.

От една страна, според съда, целта на оспорените разпоредби е не да предвиди мерки за ограничаване на свободата на вероизповедание, различни от тези, предвидени в закона, а да гарантира защитата на обществения ред на територията на община Шумен и спокойствието на населението й при осъществяването на дейност от религиозни общности.

От друга страна, съдът посочва, че се изисква анализ доколко с оспорените разпоредби се засяга свободата на вероизповедание.

„За тази преценка обаче, се изисква задълбочен анализ на няколко предпоставки, който не е направен в обжалваното съдебно решение. Не е достатъчно да се приеме, че оспорените разпоредби са незаконосъобразни, тъй като засягат или биха могли да засегнат свободата на вероизповедание. Съдът, ако стигне до извод, че оспорените разпоредби или някои от тях засягат или могат да засегнат свободата на вероизповедание, следва да прецени, това засягане, може ли да бъде обосновано със съображения за опазване на обществения ред, народното здраве и морала или с правата и свободите на други лица. При положителен отговор на този въпрос, съдът следва да изложи съображения дали това е пропорционално на преследваната цел, тоест доколко е спазен балансът между конкуриращите се интереси, в случая – между обществения интерес от ред и спокойствие за населението на съответната община и свободата на вероизповедание. Тази преценка не е направена от първоинстанционния съд, постановил обжалваното решение. Затова то следва да се отмени, а делото да се върне за ново разглеждане на друг състав от АС - Шумен с указания за нейното извършване“, се казва в мотивите на съда.

Решението е подписано с особено мнение от съдията докладчик по делото Румяна Лилова, според която Шуменският административен съд е отсъдил правилно в полза на "Свидетели на Йехова".

„Обжалваното решение, с което е обявена нищожността на оспорените разпоредби от Наредбата като правилно считам, че следва да се остави в сила. Предвид това не подлежат на обсъждане оплакванията, релевирани в касационния протест и в касационната жалба за неправилност на изводите на съда за незаконосъобразност на тези разпоредби, поради противоречието им с актове от по - висока степен“, се казва в становището на магистрата.

ШУМ.БГ