Второ, в рамките на 3 дни, общо събрание на акционерите на ВиК-Шумен се състоя днес.
На него присъстваха представителят на „Български ВиК холдинг“ Георги Карамитев и на общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав, с което бе събран необходимият кворум.

На днешното заседание отново бяха включени точките за избор на нов управител и освобождаване на стария, като бе препотвърдено решението от понеделник, че Емил Тонев заменя на поста Жанета Панайотова.

В гласа на представителя на Българския ВиК холдинг бяха приети и одитиран годишен финансов отчет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и докладите да отчета на дейността и управлението на „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД за 2021 г. годишен доклад за дейността на Одитния комитет на ВиК – Шумен.

По тези точки присъстващите общини имаха мандат за гласуване с „въздържал се“.

ШУМ.БГ