Област Шумен се характеризира с недобре развита икономика, със слаба стопанска и инвестиционна активност. В резултат на това негативно са повлияни най-вече пазарът на труда и жизненият стандарт на населението. Безработицата е на най-високото равнище в цялата страна - всеки четвърти жител на областта на 15 и повече навършени години е бил без работа през 2012 година. Местната власт има какво да направи за подобряване на бизнес средата, като основен акцент трябва да бъде поставен върху качеството на работата на администрацията.

Това показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), който за втора поредна година изготвя актуални социално-икономически профили на 28-те области в страната към средата на 2013 г. и тяхното развитие от 2000 г. досега. Профилите представят състоянието и развитието на областите въз основа на 58 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда.

Инфраструктурата в областта има нужда от значителни инвестиции за поддръжка и рехабилитация. Въпреки ключовото си разположение област Шумен има лошо качество на голяма част от шосейната мрежа. Значителни инвестиции са нужни за изграждането на адекватна канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води за нуждите на населението. Здравеопазването и образованието също не са в добро състояние.

Въпреки че демографската структура на населението е сравнително благоприятна, има риск от влошаването и поради многото проблемни сфери, които понижават качеството на живот.

Основен проблем пред околната среда в област Шумен са слабо разгърнатата канализационна мрежа и липсата на достатъчно пречиствателни станции за отпадъчни води. Основните замърсители на атмосферния въздух са автомобилният транспорт и използваното твърдо гориво за отопление за битови нужди през зимните месеци. Емисиите на въглероден диоксид са едни от най-ниските в страната. По отношение на индустриалното замърсяване се отбелязва напредък - от една страна, благодарение на газификацията на промишлените предприятия, а от друга, на извеждането от експлоатация на мощности.

Общата удовлетвореност от живота в област Шумен е малко над средната за страната. Това показват резултатите от анкета сред гражданите, проведена за целите на настоящото изследване. Основните плюсове на областта, според нейните жители, са добрите жилищни условия, социалният живот и до известна степен сигурността. Броят на регистрираните престъпления против личността и против собствеността бавно, но трайно спада през последните 12 години, като достига 10,7 на 1000 души от населението през 2012 г. при 14,8 средно за страната.

Най-сериозен проблем за населението на областта представлява стандартът на живот. Над половината от анкетираните граждани са в различна степен неудовлетворени от стандарта си спрямо 24%, които са доволни. Това е свързано с икономическата обстановка в областта. Сравнително висок е делът на лицата в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност - 13,8% спрямо 10,1% за страната. Хората, живеещи с материални лишения, са 48,3% от населението на областта. Друг аспект от живота в областта, към който гражданите са критични, е работата на местните органи.

Близо половината от анкетираните не са доволни от взаимодействието си с общинската и с областната администрация, а 41% - от полицията. Особено голямо неодобрение получава системата на здравеопазване - близо 70% от анкетираните определят работата й като слаба или средна. Сериозен недостатък според гражданите на област Шумен е качеството на инфраструктурата.

ШУМ.БГ